Regulamin i polityka prywatności serwisu

Regulamin platformy z funkcjonalnością sklepu internetowego


§ 1  Postanowienia wstępne

1. Platforma e-learningowa z funkcjonalnością sklepu internetowego Warsztat Pisarza, dostępna pod adresem internetowym https://platforma.warsztatpisarza.pl.pl prowadzona jest przez spółkę pod firmą Warsztat Pisarza s.c., NIP 5581876014  REGON 388805898 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z funkcjonalności sklepu, tj. zakupujących przez platformę usługi świadczone przez Sprzedawcę i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 2  Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach funkcjonalności Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - spółka Warsztat Pisarza s.c.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z funkcjonalności Sklepu.

Sklep/Serwis - część platformy e-learningowej o funkcjonalności sklepu internetowego, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu usług Sprzedawcy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  https://platforma.warsztatpisarza.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w serwisie zlokalizowanym pod adresem https://platforma.warsztatpisarza.pl, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, a także wykorzystywane na potrzeby świadczenia usług Sprzedawcy (w szczególności dostęp do produktów szkoleniowych Sprzedawcy).

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie wybór Produktów do zakupu oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

Produkt - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Szubin, miejsc. Kołaczkowo, ul. Ułańska, nr 9a, 89-200, poczta Szubin, adres korespondencyjny Sprzedawcy: woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. bydgoski, miejsc. Solec Kujawski, ul. Toruńska 52 lok. 34, 86-050, poczta Solec Kujawski.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@warsztatpisarza.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 512 088 909

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 74 1140 2004 0000 3102 8123 1470

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów e-mail i korespondencyjnego oraz numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08:00-18:00 w dni robocze i  09:00-14:00 w soboty.


§ 4  Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

- włączona obsługa plików cookies,

 

§ 5  Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Serwisu dostępnego w sprzedaży nie wymaga zakładania Konta. 

3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu 

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt. Z uwagi na charakter usługi na do kwoty Produktów nie są dołączane dodatkowe opłaty, takie jak np. transport/dostawa itp.

6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Serwisie w opisie Produktu.

 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail.

2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

- wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie 

- kliknąć przycisk płatności za pośrednictwem wybranej opcji płatności (jeśli posiadasz już konto na platformie i jesteś zalogowany) lub kliknąć przycisk rejestracji/logowania w serwisie przy opisie wybranego Produktu i kliknąć przycisk płatności po zalogowaniu;

- wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

- w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Pobranie towaru lub usługi sprzedawanych w formie elektronicznej (lub uzyskanie dostępu do usługi drogą elektroniczną /np. mailową/),

b. Zalogowanie się pod adresem elektronicznym pod którym dostępne są zakupione usługi.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatności elektroniczne,

b. płatności kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Serwisu.

 

§ 9  Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

- płatności elektronicznych,

- płatności kartą płatniczą, 

klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży lub jeśli płatność następuje później niż zawarcie umowy, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży lub jeśli płatność następuje później niż zawarcie umowy, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna i odbywa się w formie elektronicznej.

11. W przypadku odbioru przez klienta produktu lub usługi dostarczanych drogą elektroniczną (dokument, plik video, paczka plików, dostęp do usług na portalach on-line i inne tym podobne) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury  dostarczającej produkt z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

- W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, produktu lub usługi dostarczanych drogą elektroniczną (dokument, plik video, paczka plików, dostęp do usług na portalach on-line i inne tym podobne) zastosowanie ma punkt 10 niniejszego paragrafu.

15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

- w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub dostarczone drogą elektroniczną,

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

- o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Dla uznania zdarzenia Konsumenta za wyraźną zgodę Konsumenta wystarczy by ten rozpoczął korzystanie z usługi (na przykład rozpoczął korzystanie/zalogował się do kursu e-learningowego). 

W przypadku usług, dla których określono termin ich świadczenia (np. webinar/szkolenie, zaplanowane i prowadzone określonego dnia, o określonej godzinie, które zostały wskazane w opisie produktu) Konsumentowi:

- przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, w przypadku gdy Konsument zakupi dostęp do usługi z wyprzedzeniem większym niż 14 dni,

- przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 14 dni, którego koniec wyznacza data i godzina planowanego świadczenia usługi, w przypadku gdy Konsument zakupi dostęp do usługi z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni (np. 10 dni przed planowanym świadczeniem usługi),

- nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po terminie, w którym usługa została wykonana (np. odbył się webinar/szkolenie itp.), bez względu na to, czy klient z niej skorzystał, czy nie.

 

§ 11  Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Serwisie.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz 

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:

- W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.https://platforma.warsztatpisarza.pl

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Warsztat Pisarza s.c., NIP 5581876014  REGON 388805898 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania sprzedaży drogą elektroniczną.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć w regulaminie oraz w stopce serwisu.

Last modified: Thursday, 1 September 2022, 8:15 PM